Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
E-mail
Wednesday, 18 October 2023 12:41

Predseda odboru Ing. Alexander Makarevič, DrSc. privítal nových členov OŽV navrhnutých a zvolených na predchádzajúcom zasadnutí (Ing. Andreja Balážiho, PhD., MVDr. Rastislava Jurčíka, PhD., Ing. Zuzanu Mlynekovú, PhD., Ing. Luciu Olexíkovú, PhD., RNDr. Andreu Svoradovú, PhD. a Ing. Jaromíra Vašíčka, PhD.) a odovzdal im menovacie dekréty.

Predseda OŽV zároveň zagratuloval RNDr. Svoradovej ktorá získala ocenenie ministerstva školstva za „Osobnosť Vedy a Techniky do 35 rokov za rok 2023“.

Následne predseda Odboru informoval členov v nasledovných bodoch:

- zasadnutie predsedníctva SAPV, ktoré sa konalo 12. júla 2023

- vyhlásenie súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov

- organizovanie medzinárodných vedeckých a odborných podujatí s participáciou členov OŽV SAPV

- medzinárodná spolupráca členov OŽV SAPV;

- členstvo členov OŽV SAPV v odborových a redakčných radách časopisov, univerzitných komisiách a v odborových radách štátnej správy

V diskusie boli nastolené odporúčania a otázky, ktoré budú pre jednané na budúco týždňovom predsedníctve SAPV.

Fotografie

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner