Knižnica

Knižnica NPPC - VÚŽV Nitra má vyše 50 ročnú históriu.

Od 1. 3. 2016 je knižnica súčasťou Úseku riaditeľa NPPC - VÚŽV Nitra.

 

Fond knižnice momentálne presahuje 26 500 knižničných jednotiek. Tvoria ho monografie a odborné knižné publikácie, zborníky, slovníky a encyklopédie, ročenky, vrátane štatistických, viazané ročníky časopisov, ako aj špeciálne druhy dokumentov, napr. výročné, výskumné a cestovné správy, autoreferáty, dizertačné práce, materiály na CD, atď.


Osobitne sa spravuje fond knižnice (628 titulov) zosnulého Prof. MVDr. Ladislava Landaua (1914-1965) – jedného zo zakladateľov VÚŽV.


V súčasnosti odoberáme 40 titulov domácich a zahraničných periodík formou kúpy, výmeny alebo daru.


Tematicky sa fond knižnice zameriava na široko chápanú problematiku živočíšnej výroby: genetiku a reprodukciu, výživu, šľachtenie a technológiu chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, ako aj kvalitu živočíšnych produktov a veterinárnu medicínu.

Od roku 2005 sa katalogizačno – bibliografické spracovávanie prírastkov uskutočňuje na základe automatizovaného systému Proflib (vyše 5000 záznamov), súčasťou systému je aj databáza výpožičiek. Databáza prírastkov je súčasťou medzirezortnej databázy Agrokatalóg. Kartičné katalógy sú taktiež prístupné čitateľom pre prípad vyhľadávania starších zdrojov. Knižnica sa taktiež zúčastňuje na budovaní celoslovenského Súborného katalógu periodík. Aktívne sa vedie medzinárodná a domáca medziknižničná výmena publikácii so 70 partnermi.

 

Každoročne spracováva bibliografiu publikácií zamestnancov NPPC - VÚŽV Nitra a zabezpečuje vydávanie bibliografickej ročenky „Súpis publikačnej činnosti“.

Sledujú sa citácie, impakt faktory a ďalšie ukazovatele reprezentujúce aktivity NPPC - VÚŽV Nitra.

 

Knižnica buduje, spravuje a sprístupňuje právnickým osobám archivovaný fond víťazných snímok medzinárodného festivalu Agrofilm.

Služby knižnice

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok