Úlohy odbornej pomoci

Udržiavanie a·monitoring živočíšnych genetických zdrojov Slovenskej republiky (zodp. riešiteľ - Ing. Ján Tomka, PhD.)

Viac


 

Stabilizácia a udržateľnosť kryokonzervácie živočíšnych genetických zdrojov (zodp. riešiteľ - prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.)

Viac


 

Efektívne postupy vo výžive prežúvavcov a·národná databáza krmív (zodp. riešiteľ - Ing. Matúš Rajský, PhD.)

Viac


 

Stanovenie emisných faktorov a emisií amoniaku a·skleníkových plynov (CH4, N2O) z·chovu hospodárskych zvierat (zodp. riešiteľ - MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.)

Viac


 

Hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre opeľovače a spravovanie toxikologicko-informačného centra pre včely a·pesticídy (zodp. riešiteľ - RNDr. Tatiana Čermáková)

Viac


 

Overovanie pôvodu plemenných včelích matiek objektívnymi biologicko–genetickými metódami a·zabezpečenie úloh poverenej plemenárskej organizácie (zodp. riešiteľ - Ing. Jaroslav Gasper)

Viac


 

Činnosť v·odborných komisiách a· uznaných chovateľských organizáciách (zodp. riešiteľ - Ing. Ján Huba, CSc.)

Agrofilm 2016 (zodp. riešiteľ - Ing. Ján Huba, CSc.)

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok