Projekty riešené v Rámcových programoch EÚ

FAIM - Optimising and standardising non-destructive imaging and spectroscopic methods to improve the determination of body composition and meat quality in farm animals (Optimalizácia a štandardizácia neinvazívnych obrazových a spektroskopických metód pre zdokonalenie určovania zloženia tela a kvality mäsa hospodárskych zvierat)


 

 

RGB-Net - Rabbit Genome Biology net (A Collaborative European   Network on Rabbit Genome Biology), (Európska sieť pre biologický výskum genómu králika)


 

 

SAALAAM - Sharing Advances on Large Animal Models, (Spoločné postupy na veľkých zvieracích modeloch)

 

Viac

 


 

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok