Poslanie
kravy vcela ovce  
Hlavným poslaním NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra je komplexné vedeckovýskumné riešenie chovu hospodárskych zvierat, predovšetkým z hľadiska ekologizácie, kvality produktov a ekonomickej racionalizácie produkčných procesov (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, králiky, poľovná zver, hydina, včely) formou cieleného základného a aplikovaného výskumu až po realizačné overenie v užívateľskej sfére.
kozy prasa zver
     

Zriaďovacia listina
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok