Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca NPPC - VÚŽV Nitra je zameraná na nasledovné oblasti:
 
  • účasť na spoločných programoch, projektoch a experimentoch,
  • účasť na vedeckých podujatiach,
  • organizovanie vedeckých podujatí
  • členstvo v medzinárodných organizáciách
 
Účasť na spoločných programoch, projektoch a experimentoch
 
Významným poslaním NPPC - VÚŽV Nitra je rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a jeho integrácia do medzinárodného vedeckovýskumného priestoru. Účasť na spoločných vedeckých medzinárodných aktivitách predstavuje pre centrum a Slovensko veľký prínos. Predovšetkým ide o možnosť pracovať na popredných svetových vedeckých pracoviskách. Súčasne špičkoví odborníci z týchto pracovísk prichádzajú pracovať k nám. To umožňuje osvojiť si nové metódy a postupy v experimentoch. V rámci nich sa realizujú finančne náročné analýzy na drahých prístrojoch, ktoré by neboli inak pre nás prístupné. Uskutočňovanie spoločných medzinárodných vedeckých projektov a experimentov má významný vplyv aj na výchovno-vzdelávací proces. Zúčastňujú sa ho vedeckí doktorandi, ktorí sú školení v našom centre a poznatky sa tiež dostanú medzi študentov univerzít, prostredníctvom našich vedeckých pracovníkov, ktorí pôsobia ako externí univerzitní učitelia.

Poslaním NPPC - VÚŽV Nitra je rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a jeho integrácia do medzinárodného vedeckovýskumného priestoru. Ústav je zapojený do riešenia ôsmich medzinárodných projektov, z ktorých tri sa riešia v programe COST a päť v rámci dvoj a viacstrannej spolupráce.


Účasť na vedeckých podujatiach a organizovanie medzinárodných podujatí na Slovensku
Pracovníci centra sa každoročne zúčastňujú na:
 
  • Štyroch európskych a svetových kongresoch, ktoré sa uskutočňujú v pravidelných ročných alebo viacročných intervaloch (napr. kongresy Európskej zootechnickej asociácie a Svetovej zootechnickej asociácie, Medzinárodnej spoločnosti pre genetiku zvierat, Medzinárodnej mliekarenskej federácie, Medzinárodnej spoločnosti aplikovanej etológie, atď.
  • 20 - 22 vedeckých špecializovaných sympóziách a konferenciách.
Ústav každoročne organizuje Medzinárodný filmový festival Agrofilm. Okrem toho organizuje medzinárodné podujatia (sympózia a konferencie) s rôznou tematikou v oblasti živočíšnej výroby, v roku 2015 boli 3.
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách - TU
 
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok