História Tlačiť
Výskumný ústav včelársky, Liptovský Hrádok (založený v r. 1929),
Výskumný ústav ovčiarsky, Trenčín (založený v r. 1935),
Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra (založený v r. 1947),
Výskumný ústav chovu a šľachtenia hydiny, Ivanka pri Dunaji (založený v r. 1951),
Laboratórium rybárstva a hydrobiológie (založené v r. 1956),
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu (založené v r. 2006),
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra (založené r.2010),
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (založené r. 2014)

 
Riaditelia:

prof. MVDr. L. Landau, riadny člen SAV   1950 - 1952
prof. Ing. J. Laurinčík, CSc.   1952 - 1954
Ing. J. Nvota, DrSc.                                     1954 - 1959
prof. Ing. J. Plesník, DrSc.   1959 - 1990
prof. MVDr. V. Uhrín, DrSc.   1990 - 1991
prof. Ing.A. Sommer, DrSc.   1991 - 1992
prof. Ing. L. Hetényi, PhD.   1992 - 2005
prof. Ing. Š. Mihina, PhD.   2006 - 2007
doc. RNDr. J. Rafay, PhD.   2007 - 2009
Ing. Janka Beresecká   2009 - 2010
Mgr. Dana Peškovičová, PhD.   2010 - 2013
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
  2014 - doteraz

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (ďalej len VÚŽV resp. ústav) bol zriadený uznesením Zboru povereníkov č. 127 uverejnenom v Úradnom vestníku 31. januára 1947 ako Výskumný ústav zootechnický pre Slovensko v Bratislave. Činnosť započal dňom 1. septembra 1948 v Novom Meste nad Váhom. V r. 1950 bol premiestnený do Vígľaša, okr. Zvolen a súčasne premenovaný na Výskumný ústav živočíšnej výroby. V roku 1960 bol ústav premiestnený do Nitry.

 Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. II/4-1178-45/1968 z 12. decembra 1968 boli do ústavu začlenené ako vedecky autonómne pracoviská Výskumný ústav včelársky v Liptovskom Hrádku a Laboratórium rybárstva a hydrobiológie v Bratislave.

Na základe rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR č. 561/1969-sekr. z 31. marca 1969, resp. podľa článku č. 21 Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, tvoriaceho jeho súčasť, stal sa ústav vedeckovýskumným pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej akadémie. Po jej zrušení v r. 1974 sa stal ústav priamo riadenou vedeckovýskumnou organizáciou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR.

Rozhodnutím ministra poľnohospodárstva a výživy SSR č. 9208/1985-ORP z 21. novembra 1985 bol s platnosťou od 1. januára 1986 do Výskumného ústavu živočíšnej výroby začlenený Výskumný ústav ovčiarsky so sídlom v Trenčíne.
Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 9. decembra 1992 č. 5894/1992-420, bol do ústavu začlenený Výskumný ústav chovu a šľachtenia hydiny v Ivánke pri Dunaji.
V súlade s § 30, odst. 2, zákona 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva rozhodnutím č. 2019/93-100 zmenilo s účinnosťou od 1. júla 1993 charakter finančného hospodárenia ústavu z rozpočtovej hospodársko-právnej formy na príspevkovú.

Podľa ustanovenia § 4, zákona SNR č. 110/1972 Zb. v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb. je ústav na základe rozhodnutia MP SR č. 2560/1994-520 zo 16. mája 1994 oprávnený štátnou starostlivosťou o rozvoj plemenárstva včiel v Slovenskej republike.
Na základe predchádzajúceho súhlasu MP SR môže VÚŽV v súlade s ustanovením § 24 odseku 1 vyhlášky č. 638/1992 vykonávať aj vybrané podnikateľské činnosti.

Výskumný ústav živočíšnej výroby sa od 1.1.2006 na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6231/2005 – 250 zo dňa 23.11.2005 sa stal súčasťou Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu.
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu bolo rozhodnutím MP SR čislo 2316/2008-100 k 31.1.2009 zrušené. Od 1. februára 2009 sa z bývalého Výskumného ústavu živočíšnej výroby vytvorilo Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.
Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250 zo dňa 26.11.2013 vzniklo k 1.1.2014 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC). Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra sa od 1.1.2014 stalo súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a zmenilo názov na NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok