Slovak Journal of Animal Science
Slovak Journal of Animal Science je medzinárodný vedecký časopis, v ktorom sú uverejňované pôvodné vedecké práce, články s aktuálnou a inovatívnou tématikou, prehľady, kroniky o významných jubileách, recenzie o významných prácach, správy z účasti na významných konferenciách z oblasti vied živočíšnej výroby v anglickom jazyku. Tematicky je zameraný na problematiku biológie zvierat a živočíšnu výrobu, najmä v oblasti genetiky a šľachtenia, výživy a kŕmenia, fyziologický proces trávenia, konzervovanie a úpravu krmív, biotechnológie, reprodukciu, etológiu, technológiu a ekologizáciu chovu, biológiu a techniku chovu hospodárskych zvierat, kvalitu mäsa, mlieka, vlny, ekonomiku chovu a produkcie zvierat. Ďalej sú uverejňované články z oblasti: biochémia, genetika, embryológia, aplikovaná matematická štatistika a tiež ekonomika živočíšnej výroby. Akceptované sú aj články z oblasti veterinárnej medicíny súvisiace s tematickým zameraním časopisu.
        
Publikačná etika a zásady dodržiavania dobrých mravov
SJAS sa riadi najvyššími štandardmi publikačnej etiky a podniká všetky kroky na zamedzenie nežiaducich javov pri publikovaní. Príspevky, ktoré autori zasielajú na uverejnenie musia byť pôvodné vedecké práce. Autori musia potvrdiť, že príspevky alebo ich časti nie sú výsledkom plagiátorstva. Autori potvrdzujú, že v súvislosti s dodanou publikáciou vylúčili akýkoľvek konflikt záujmov. Publikácie v našom odborne posudzovanom časopise SJAS dodržiavajú všetky etické modely a normy. Naše etické zásady vychádzajú z princípov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee of Publication Etics (Výbor pre publikačnú etiku). Všetky zainteresované strany – autori, redaktori časopisu, posudzovatelia a vydavateľ , súhlasia s dodržiavaním zásad dobrých mravov pri publikovaní. Redakčná rada netoleruje plagiátorstvo, ani akékoľvek iné formy neetického správania. Rukopis príspevku, ktorý nespĺňa tieto požiadavky , bude odmietnutý.

 
Časopis je citovaný v medzinárodnom informačnom systéme AGRIS/FAO database (celý text), CABI Full-Text Repository; Knovel.

Vydáva a distribuje:slju
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
Telefón: 037/6546 249
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

© NPPC - VÚŽV Nitra, tlač Publica Nitra

ISSN 1337-9984 tlačená verzia
ISSN 1338-0095 on line verzia 

Preberať články je možné len so súhlasom redakcie a zachovaním autorského práva

Redakčná rada:

Editorial office

Editor-in-chief:

Ladislav Hetényi, Animal Production Research Centre Nitra, Slovak Republic

Executive editor:

Timea Sommerová, Animal Production Research Centre Nitra, Slovak Republic

Technical editor:

Marta Vargová, Animal Production Research Centre Nitra, Slovak Republic

Editorial board

Daniel Bíro, Slovak University of Agriculture Nitra, Slovakia

Zsuzsanna Bosze, Agricultural Biotechnology Center, Gödöllö, Hungary

Jan Brouček, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Jozef Bulla, Slovak University of Agriculture Nitra, Slovakia

Ondrej Debrecéni, Slovak University of Agriculture Nitra, Slovakia

Andrzej Filistowicz, The Faculty of Biology and Animal Science, University

of Enviromental and Life Science, Wroclaw, Poland

Roland Grossmann, Institute of Animal Science Mariensee, Germany

Jarosław Olav Horbańczuk, Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish

Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Poland

Peter Chrenek, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Jozef Laurinčík, Constantine the Philosopher University Nitra, Slovakia

Juraj Koppel, Institute of Animal Physiology SAS, Košice, Slovakia

Alexander Vladimírovič Makarevič, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Peter Massanyi, Slovak University of Agriculture Nitra, Slovakia

Gábor Mészáros, University of Natural Resouces and Life Sciences, Division of Livestock

Sciences, Vienna, Austria

Štefan Mihina, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Shoukhart M.Mitalipov, Oregon Health & Science University, Beaverton, U.S.A.

Jaana Peippo, MTT Agrifood Research Finland, Jokioinen, Finland

Dana Peškovičová, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Juraj Pivko, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Josef Přibyl, Research Institute for Animal Production, Praha – Uhříněves, Czech Republic

Ján Rafay, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Alexander Sirotkin, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Pavel Suchý, Department of Nutrition, Dietetics, Zoohygiene and Plant Products,

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

Milan Šimko, Slovak University of Agriculture Nitra, Slovakia

Peter Šútovský, University of Missouri – Columbia, U.S.A.

Vladimír Tančin, Animal Production Research Centre Nitra, Slovakia

Manuel Tena-Sempere, University of Cordoba, Spain

Miroslav Valent, West Virginia University, Morgantown, U.S.A.

Scientific English: Shubhadeep Roychoudhury,Alexander V. Makarevič

Výkonná redaktorka:
Timea Sommerová
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Vychádza 4-krát do roka.

Pokyny pre autorov
Návrh na publikovanie v Slovak Journal of Animal Science
Predplatné a distribúcia
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok