Odborné materiály pre prax
There are no translations available.

 


Prednášky
 
Knižné publikácie
 
Metodiky pre prax

  
Chov hovädzieho dobytka
Ekonomická efektívnosť chovu dojníc pri rôznych nákladoch na krmivá
Dojnice, produkujúce so stratou, treba z chovu vyradiť. Na ich náhradu ale musíme mať lepšie jalovice.Aké dojnice môžu byť ekonomicky efektívne?
Profitovať z chovu dojčiacich kráv sa bez adekvátnych podpôr nedá
Predávať mladé teľatá sa ani pri vyššej cene za kilogram neoplatí
Oplatí sa začať s chovom dojčiacich kráv, alebo je lepšie zostať nezamestnaný?
Aký ekonomický výsledok je reálny pri optimálnych parametroch stáda dojčiacich kráv?
Pinzgauský dobytok do extrémnych podmienok
Sú efektívne dlhoveké dojnice? Áno, ale len pri dostatočne vysokej dennej produkcii
Ekonomická efektívnosť chovu dojníc pri rôznych nákladoch na krmivá
Aká je celoživotná úžitkovosť a dlhovekosť našich plemien dojníc a ako súvisí s vekom pri 1. otelení? Musíme zvýšiť aj úžitkovosť, aj dlhovekosť dojníc
Starostlivosť o novo narodené teľatá v zime
Systémy odchovu teliat v období mliečnej výživy
Pre teliatka je najlepšie cicanie mlieka z vemena alebo umelého cumľa
Vzdušný odchov teliat
Je potrebná ochrana teliat proti vysokým teplotám?
V chove dojníc treba redukovať tepelný stres
Efektívnosť investícií pri rekonštrukcii podstielaného alebo nepodstielaného ustajnenia
Prostredie chovu a aktivity kráv
Maštaľná klíma a vetranie v chove hovädzieho dobytka
Riešenie ležiskových boxov vo voľnom ustajnení kráv
Voľné ustajnenie s kotercami
Dispozičné usporiadanie boxov vo voľnom ustajnení
Kŕmne miesto vo voľnom ustajnení
Požiadavky na napájačky a kvalitu vody vysokoúžitkových dojníc
Moderný odchov jalovíc by mal zohľadňovať priebeh vývoja mliečnej žľazy

Odstraňovanie, manipulácia a skladovanie hnoja
Voľné ustajnenie s kotercami
Odchov mladého dobytka v mliečnych stádach
Chov ošípaných
Adaptácia odchovne mladého dobytku na výkrmňu ošípaných s hlbokou podstielkou
Technologické systémy odchovu odstavčiat a výkrmu ošípaných vo vzťahu k ich welfare
Technológie chovu ošípaných a maštaľné prostredie
Najnovšie trendy v ustajnení ošípaných s ohľadom na správnu poľnohospodársku prax a welfare
Nové trendy v individuálnom ustajnení prasníc a ciciakov
Etologické aspekty systémov ustajnenia ošípaných

Systémy ustajnenia a welfare zvierat
Významný faktor redukcie tepelnej záťaže. Ochladzovanie ošípaných
Odporúčania pre ustajnenie prasníc v pôrodnici
Mikroklíma, vetranie a redukcia tepelného stresu v objektoch pre chov ošípaných. Ošípané potrebujú teplotnú pohodu
Odporúčania pre redukciu tepelného stresu v chove ošípaných. Mikroklíma ovplyvňuje ekonomiku
Napájanie ošípaných – dôležitý faktor úspešnosti chovu

Chov oviec a kôz
Aktuálne otázky v oblasti šľachtenia a plemenitby oviec v súvislosti s vhodnými systémami chovu
Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja
Niekoľko zaujímavostí o ovčom mlieku a bryndzi.
Nákazlivá hniloba paznechtov oviec - prevencia a metódy liečby
Šľachtenie dojných oviec a zdravotný stav vemena
Zmeny vo frekvenciách alel PrP génu a v zastúpení rizikových skupín pri čistokrvných plemenách oviec chovaných na Slovensku
Spôsoby odchovu jahniat dojných oviec
Zošľachťovanie cigájskych oviec použitím plemena lacaune v PD Sklabiňa – kríženie sa osvedčilo
Príčiny vzniku dedičných zmien pri ovciach
ntenzita rastu jahniat plemena zošľachtená valaška, lacaune a ich krížencov
Čo prináša genetické hodnotenie do šľachtenia oviec na Slovensku ?
Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune v PD Predmier
Domestikácia oviec vo svetle najnovších poznatkov
Genofond vhodný pre intenzívnejšie systémy chovu
Perspektíva chovu a šľachtenia dojných a nedojných oviec na Slovensku
Prečo chovať východofrízske ovce
Príčiny vzniku dedičných zmien pri ovciach
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka
Výsledky mliekovej úžitkovosti pri zošľachťovacom krížení oviec na Slovensku
Analýza genotypizácie oviec na scrapie
Vzťahy medzi prepočítanou produkciou mlieka a jej plemennou hodnotou
Pokyny pre zjednodušenú kontrolu mliekovej úžitkovosti oviec v Slovenskej republike
Zjednodušená kontrola mliekovej úžitkovosti a poradiie oviec pri strojovom dojení
Mikrobiologická kvalita ovčieho mlieka z pohľadu spracovateľov
Faktory podmieňujúce kvalitu mlieka a zdravotný stav vemena
Niekoľko zaujímavostí o ovčom mlieku a bryndzi
 
Dojenie a zdravotný stav mliečnej žľazy
Využívanie automatického ukončovania dojenia
Efektívnosť dojenia je ovplyvnená aj prípravou vemena pred dojením
Spoločne riešme problém kvality mlieka
Využívajme zariadenie pre automatické ukončenie dojenia
Chráňme prvôstky od mastitídy
Program prevencie mastitíd
Kvalita mlieka je aj zrkadlom prípravy vemena pred dojením. Oddájať a stimulovať sa vyplatí
Niečo viac o dojiteľnosti bahníc – predpoklady pre strojové dojenie
Faktory prostredia chovu dojníc a poruchy spúšťania mlieka
Mastitída prvôstok – narastajúci problém
Stabilita reakcie bahníc na strojové dojenie
Problematika ukončovania dojenia dojníc stále aktuálna
 
Ochrana zvierat a welfare

Techniky na znižovanie emisií amoniaku zo živočíšnej výroby

Straty hmoty a dusíka pri manipulácii s maštaľným hnojom
Strata dusíka v kolobehu medzi rastlinou a živočíšnou výrobou

Odstraňovanie a skladovanie hospodárskych hnojív
Potreba skladovacích priestorov pre maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu.
Produkcia a skladovanie hnoja
Separácia hnojovice
Aplikácia exkrementov hospodárskych zvierat
Odstraňovanie, manipulácia a skladovanie hnoja
Produkcia a skladovanie hospodárskych hnojív na Slovensku
Skladovanie hospodárskych hnojív

Legislatívne požiadavky pre skladovanie hospodárskych hnojív
 
Chov včiel

 Nahlasovanie počtu včelstiev k 15. 4. 2010
Usmernanie ŠVPS
Hlásenie chovateľa včiel

Národný program eridikcie moru včelieho plodu na rok 2011
Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch
Štítky na označovanie vzoriek
Upozornenie na chybu vo Včelárskom zápisníku 2011
Čo robiť v prípade otravy včiel
 
Poľovná zver
Srstnatá zver - cicavce
Pernatá zver
Prikrmovanie prežúvavej zveri
K biologickej ochrane porastov pred škodami zverou
Prikrmovanie zveri so zameraním na siláže
Cicavica obrovská Významný pečeňový parazit prežúvavcov – história, aktuálna situácia a opatrenia.
K selektívnemu odstrelu jelenej zveri.
Faktory vplývajúce na tvorbu parožia u jeleňovitých Cervidae.
Divé kačice na Slovensku a v Českej republike
Výpalky z obilia Perspektívny kŕmny doplnok pre zver
Jadrové krmivá pre prežúvavú zver: ÁNO-NIE?
Nárast intenzity lúpania kôry ako následok vyrušovania jelenej zveri
Využitie biomasy lesných drevín v komplexných krmivách

Kŕmna zmes s obsahom lesnej biomasy v jeleniarskej praxi
Výživná hodnota prirodzenej potravy prežúvavej zveri


Konzervácia a silážovanie krmív

Emisie škodlivých plynov a hluku


Ochrana proti vysokým teplotám

Robotika a precízna (smart) živočíšna výroba


Referáty z odborného seminára "Ako zvýšiť počet odchovaných teliat od dojčiacich kráv"
J. Huba - J. Tomka - J. Daňo - P. Polák:
Pravidlá bezpečnosti pri práci v chove hovädzieho dobytka
  
Reprodukcia zvierat
J. Pivko - E. Kubovičová - A. Makarevič - P. Grafenau - Ľ. Riha:
A. Makarevič, E. Kubovičová, E. Špaleková, L. Olexiková, D. Apolén, J. Pivko
 
Banner
Banner